ผู้ชม
วันนี้ 284
เมื่อวาน 885
ทั้งหมด 966,846
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 290
เมื่อวาน 897
ทั้งหมด 1,049,164

ตำแหน่ง 60 มังกร

         มังกรตัวที่ 1 นามว่ากะจื้อ เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ตั้งแต่ 337.6-343.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย หากบ้านหรือสุสานใดต้องตำแหน่งดังกล่าว สมาชิกมักเจ็บป่วยเป็นนิจ บุตรหลานมักพูดไม่ชัด มักเกิดคดีความ เหตุการณ์ร้ายต่างๆมักจะเกิดในระหว่างปีงูเล็ก ไก่ วัว สามปีนี้
    มังกรตัวที่ 2 นามว่าเปี้ยจื้อ เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 343.6-349.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลดี ตำแหน่งหน้าที่มักเกิดผลดี ในปีหนู มังกร ลิง
         มังกรตัวที่ 3 นามว่า โบ่วจื้อ   เป็นมังกรธาตุไฟ  ครองพื้นที่  349.6-355.5 องศา  เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย บุตรหลานเกเร ประพฤตินอกลู่นอกทาง ระวังปีที่มักเกิดผลร้ายคือ ปีเสือ ม้า สุนุข หนู มังกร ลิงเป็นต้น
         มังกรตัวที่ 4 นามว่า แกจื้อ เป็นมังกรธาตุดิน  ครองพื้นที่  355.6-01.5  องศา  เป็นมังกรที่ส่งผลดี  จะเกิดลาภ ยศ ปราศจากโรคภัย เจริญรุ่งเรือง ปีที่ส่งผลมักเป็นปีหนู ลิง มังกร 
         มังกรตัวที่ 5 นามว่า หยิมจื้อ เป็นมังกรธาตุไม้  ครองพื้นที่ 01.6-07.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย มักเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุเสมอ ปีที่มักเกิดคือหนู มังกร ลิง เป็นต้น
         มังกรตัวที่ 6 นามว่า อิกทิ้ว เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 07.6-13.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย สมาชิกมักเป็นม่าย มีโรคเบียดเบียนอยู่เสมอ มักเกิดในปีงูเล็ก ไก่ วัว ให้สังเกตุ 3 ปีนี้เป็นเกณฑ์
         มังกรตัวที่ 7 นามว่า เต็งทิ่ว เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 13.6-19.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลดี บุตรหลานมีไหวพริบ เป็นปราชญ์ ร่ำรวย ธุรกิจการค้าทุกชนิดส่งผลดี ปีที่ส่งผลคือ งูใหญ่ ไก่ วัว
        มังกรตัวที่ 8 นามว่า กี้ทิ่ว เป็นมังกรธาตุไฟ  ครองพื้นที่ 19.6-25.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย สมาชิกในบ้านเป็นโรคโดยไม่ทราบสาเหตุ ค้าขายไม่มีกำไร ปีที่ควรสังเกตคือ ปีเสือ ม้า สุนัข
         มังกรตัวที่ 9 นามว่า ซิ่งทิ่ว เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 25.6-31.5 องศา เป็นมังกรที่ส่งผลดี จะร่ำรวยเงินทอง เป็นนักวิชาการ ครูอาจารย์ มากด้วยผู้อุปถัมภ์
         มังกรตัวที่ 10 นามว่า กุ่ยทิ่ว เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 31.6-37.5 เป็นมังกรที่ส่งผลทางร้าย ครอบครัวเดือดร้อน ทะเลาะวิวาท คดีความ อุบุติเหตุ ปี่ที่ส่งผลร้ายมักเป็นปีกระต่าย แพะ หมู
         มังกรตัวที่ 11 นามว่า เปี้ยอิ้ง เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 37.6-43.5 องศาเป็นมังกรที่ส่งผลดีสั้นๆ ปีที่แสดงผลคือปีเสือ สุนัข ม้า
         มังกรตัวที่ 12 นามว่า โบ่วอิ้ง เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 43.6-49.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี มักมีฐานะดี ร่ำรวยทรัพย์ ปีที่ส่งผลมักเป็นปีหนู ลิง งูใหญ่ เสือ แพะ สุนัข เป็นต้น
         มังกรตัวที่ 13 นามว่า แกอิ้ง เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 49.6-55.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย มักเจ็บป่วย ถูกหลอกถูกโกง ธุรกิจขาดทุน
         มังกรตัวที่ 14 นามว่า หยิมอิ้ง เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 55.6-61.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี มักได้รับการอุปถัมภ์ มีบุญวาสนา ธุรกิจรุ่งเรือง ร่ำรวย ปีที่ส่งผลคือปีวัว งูเล็ก 
         มังกรตัวที่ 15 นามว่า กะอิ้ง เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 61.6-67.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย 
         มังกรตัวที่ 16 นามว่า เต็งเบ้า เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 67.6-73.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย คนในบ้านมักเกียจคร้าน ชอบอบายมุข หลงในกาม ไม่ประกอบการงาน
         มังกรตัวที่ 17 นามว่า กี้เบ้า เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 73.6-79.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี สมาชิกมักได้รับผลดี
         มังกรตัวที่ 18 นามว่า ซิงเบ้า เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 79.6-85.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย มักเกิดปากเสียง แย่งมรดก คดีความ ขาดความสามัคคีในบ้าน
         มังกรตัวที่ 19 นามว่า กุ่ยเบ้า เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 85.6-91.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี มากบุญบารมี ทรัพย์สินมาก
         มังกรตัวที่ 20 นามว่า อิกเบ้า เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 91.6-97.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย คนในบ้านมักประสบเหตุร้ายต่างๆ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย
         มังกรตัวที่ 21 นามว่า โบ่วซิ้ง เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 97.6-103.5 เป็นมังกรที่ส่งผลทั้งดีและร้าย ควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่า
         มังกรตัวที่ 22 นามว่า แกซิ้ง เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 103.6-109.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดีมีชื่อเสียง เกียรติยศ ร่ำรวย ปีที่ส่งผลคือกระต่าย แพะ หมู
         มังกรตัวที่ 23 นามว่า หยิมซิ้ง เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 109.6-115.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย คนในบ้านขาดสามัคคี มีปากเสียง คดีความ
         มังกรตัวที่ 24 นามว่า กะซิ้ง เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 115.6-121.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี คนในบ้านเจริญรุ่งเรื่อง ค้าขายดี
         มังกรตัวที่ 25 นามว่า เปี้ยซิ้ง เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 121.6-127.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดีในตอนต้น ส่งผลร้ายในภายหลัง
         มังกรตัวที่ 26 นามว่า กี้จี๋ เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 127.6-133.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดีพอประมาณ ปีที่ส่งผลคือกระต่าย แพะ หมู
         มังกรตัวที่ 27 นามว่า ซิงจี๋ เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 133.6-139.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี สมาชิกในบ้านจะเจริญรุ่งเรือง  สุขภาพแข็งแรง
         มังกรตัวที่ 28 นามว่า กุ๋ยจี๋ เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 139.6-145.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย จะประสบอุบุติเหตุ แตกแยกในครอบครัว
         มังกรตัวที่ 29 นามว่า อิกจี๋ เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 145.6-151.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี สมาชิกในบ้านมีบุญวาสนา ร่ำรวย ปีที่ส่งผลคือ งูใหญ่ ลิง หมา ไก่
         มังกรตัวที่ 30 นามว่า เต็งจี๋ เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 151.6-157.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย มักเกิดเหตุร้ายเสมอ ไม่มีความสามัคคีในครอบครัว
         มังกรตัวที่ 31 นามว่า แกโง้ว เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 157.6-163.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี  มากด้วยบุญบารมี มีกินมีใช้อยู่ตลอด
         มังกรตัวที่ 32 นามว่า หยิมโง้ว เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 163.6-169.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี ได้รับราชการตำแหน่งสูง มากบุญบารมี
         มังกรตัวที่ 33 นามว่า กะโง้ว เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 169.6-175.5 เป็นมังกรที่ส่งผลร้าย มักประสบอุบัติเหตุ มักเสื่อมถอย
         มังกรตัวที่ 34 นามว่า เปี้ยโง้ว เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 175.6-181.5 เป็นมังกรที่ส่งผลดี สมาชิกในบ้านจะมีชื่อเสียง เกียรติยศ ตำแหน่งใหญ่โต มากด้วยทรัพย์สิน
         มังกรตัวที่ 35 นามว่า โบ่วโง้ว เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 181.6-187.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ สมาชิกขาดความสามัคคี มีปากเสียง ทะเลาะวิวาท 
         มังกรตัวที่ 36 นามว่า ซิ่งบี่ เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 187.6-193.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ บุตรหลานมีปัญญาเฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์ มีชื่อเสียงในวงศ์ตระกูล
         มังกรตัวที่ 37 นามว่า กุ่ยปี่ เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 193.6-199.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ อายุยืน มีทรัพย์สินมากมาย
         มังกรตัวที่ 38 นามว่า อิกบี่ เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 199.6-205.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มักเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
         มังกรตัวที่ 39 นามว่า เต็งปี่ เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 205.6-211.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ มีฐานะมั่นคง ทรัพย์สินมากมี มีลาภยศ
         มังกรตัวที่ 40 นามว่า กี๋บี่ เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 211.6-217.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มีปากเสียง คดีความบุตรหลานเกเร
         มังกรตัวที่ 41 นามว่า หยิมซิง เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 217.6-223.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มักประสบอุบัติเหตุ มีคดีความ
         มังกรตัวที่ 42 นามว่า กะซิง เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 223.6-229.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ สมาชิกในบ้านมากบุญบารมี ร่ำรวยเงินทอง
         มังกรตัวที่ 43 นามว่า เปี้ยซิง เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 229.6-235.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มีแต่เรื่องเดือดร้อน
         มังกรตัวที่ 44 นามว่า โบ่วซิง เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 235.6-241.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ ร่ำรวยเงินทอง เจริญรุ่งเรือง
         มังกรตัวที่ 45 นามว่า แกซิง เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 241.6-247.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มักเกิดเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
         มังกรตัวที่ 46 นามว่า กุ่ยอิ้ว เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 247.6-253.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน สุขภาพแข็งแรง
         มังกรตัวที่ 47 นามว่า อิกอิ้ว เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 253.6-259.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ บุตรหลานได้รับราชการสูง มีปัญญาหลักแหลม
         มังกรตัวที่ 48 นามว่า เต็งอิ้ว เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 259.6-265.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มีแต่ผลร้าย
         มังกรตัวที่ 49 นามว่า กี้อิ้ว เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 265.6-271.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ มากบุญบารมี เกียรติยศชื่อเสียง ฐานะมั่งคง
         มังกรตัวที่ 50 นามว่า ซึงอิ้ว เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 271.6-277.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ ร่ำรวย มีชื่อเสียง มั่นคง
         มังกรตัวที่ 51 นามว่า กะสุก เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 277.6-283.5 เป็นมังกรที่ให้คุณในระยะแรก และส่งผลร้ายในภายหลัง
         มังกรตัวที่ 52 นามว่า เปี้ยสุก เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 283.6-289.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ บุตรหลานมากมี ล้วนได้รับหน้าที่ตำแหน่งที่ดี
         มังกรตัวที่ 53 นามว่า โบ่วสุก เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 289.6-295.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ ครองครัวไม่สามัคคี เกิดโรคร้ายต่างๆ 
         มังกรตัวที่ 54 นามว่าแกสุก เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 295.6-301.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ ร่ำรวย เงินทองล้นเหลือ
         มังกรตัวที่ 55 นามว่า หยิมสุก เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 301.6-307.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ ครอบครัวไม่สามัคคี 
         มังกรตัวที่ 56 นามว่า อิกไห เป็นมังกรธาตุไฟ ครองพื้นที่ 307.6-313.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ บุตรหลานเกิดโรคร้าย ยากรักษา ปีที่ส่งผล คือ เสือ ม้า สุนัข
         มังกรตัวที่ 57 นามว่า เต็งไห เป็นมังกรธาตุดิน ครองพื้นที่ 313.6-319.6 หากมิต้องน้ำร้ายจากทิศม่งมาพิฆาตตำแหน่งมังกรดังกล่าว จะส่งผลดีมหาศาล
         มังกรตัวที่ 58 นามว่า กี้ไห เป็นมังกรธาตุไม้ ครองพื้นที่ 319.6-325.5 เป็นมังกรที่ให้โทษ มักประสบความแตกแยก
         มังกรตัวที่ 59 นามว่า ซึงไห เป็นมังกรธาตุทอง ครองพื้นที่ 325.6-331.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ หน้าที่การงานดี ร่ำรวยมหาศาล
         มังกรตัวที่ 60 นามว่า กุ่ยไห เป็นมังกรธาตุน้ำ ครองพื้นที่ 331.6-337.5 เป็นมังกรที่ให้คุณ มากบุญบารมี มีชื่อเสียง ร่ำรวยเงินทอง

ไทยรัฐเหนือฟ้าใต้บาดาล

ทำเลบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดูบ้านราคา 15.5 ล้านบาท
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
เว็บสำเร็จรูป
×