ผู้ชม
วันนี้ 262
เมื่อวาน 885
ทั้งหมด 966,824
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 268
เมื่อวาน 897
ทั้งหมด 1,049,142

 ที่มาจาก   http://www.lib.ru.ac.th/miscell/kalamasute10.html

วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนสงสัย หรือหลักความเชื่อ 10 ประการ (กาลามสูตร)

 


หลักธรรมในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ ที่อาศัยอยู่
ในเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล เนื่องจากในสมัยนั้นมีผู้อวดอ้างตนในคุณวิเศษกันมาก
เชิดชูแต่ลัทธิของตัว พูดจากระทบกระเทียบดูหมิ่นลัทธิอื่น พร้อมทั้งชักจูงมิให้เชื่อ
ลัทธิอื่น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงเกสปุตตนิคมดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้อวดอ้าง
ชาวกาลามะได้ทูลถามด้วยความสงสัยว่าใครพูดจริง ใครพูดเท็จ?

พระพุทธองค์จึงทรงแสดง
กาลามสูตร ว่าด้วย วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนสงสัย
หรือหลักความเชื่อ 10 ประการ
 เป็นหลักตัดสิน คือ 

1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา 
2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา 
3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ 
4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก 
6. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน 
7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 
9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 
10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา


เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ
เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ
 

ดังนั้น 
พระสูตรนี้ท่านมิได้ห้ามมิให้เชื่อ แต่ให้เชื่อด้วยมีปัญญาประกอบด้วย
มิฉะนั้นความเชื่อต่างๆ จะไม่พ้น "ความงมงาย" 
และไม่พึงแปลความเลยเถิดไป
ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อสิ่งเหล่านี้ และให้เชื่อสิ่งอื่นนอกจากนี้
แต่พึงเข้าใจว่า 
แม้แต่สิ่งเหล่านี้ซึ่งบางอย่างก็เลือกเอามาแล้วว่า
http://www.lib.ru.ac.th/miscell/images/kalamasute10.jpg..
เป็นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุด ท่านก็ยังเตือนไม่ให้ปลงใจเชื่อ
ไม่ให้ด่วนเชื่อ ไม่ให้ถือเป็นเครื่องตัดสินเด็ดขาด
ยังอาจผิดพลาดได้ ต้องใช้ปัญญาคิดพิจารณาให้ดีก่อน 


.. 
แล้วสิ่งอื่น คนอื่นเราจะต้องคิดต้องพิจารณา
ระมัดระวังให้มากสักเพียงไหน?? 

ที่มา: หนังสือ "พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ (หน้า 41-42), หนังสือ "พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิกฉบับบาลี 45 เล่ม" (หน้า 510) จัดทำโดย สุชีพ ุญญานุภาพ, หนังสือ "ธรรมาธิบาย หลักธรรมในพระไตรปิฎก" (หน้า 620 - 621) เรียบเรียงโดย อาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ 

อิทัปปัจยตา

พุทธทาสสอนว่า  มีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่ง  สร้างทุกอย่าง  กำหนดความเป็นไปของทุกอย่าง  และทำลายทุกอย่างได้  สิ่งๆนั้นคือ  "เหตุ  กับ ปัจจัย"  

เพราะมีสื่งนั้น สิ่งนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัย จึงทำให้อีกสิ่งหนึ่ง(ผล) มีขึ้น เกิดขึ้น  หรือ ที่เรียกว่า อิทัปปัจจยตา  .(แต่ถ้าใช้กับจิตของมนุษย์ จะเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท  ไม่เรียกว่า อิทัปปัจจยตา ส่วนอิทัปปัจจตา จะใช้กับวัตถุธาตุต่างๆ)

 คาถามหาเมตตาใหญ่

     เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง  ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต์ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ
      
      ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภะวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฎิกังขาฯ

    คำแปล ข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ.พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ใกล้เมืองสาวัตถีฯ ณ.โอกาสนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฯ พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตอบรับพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฯ
      พระผู้มีพระภาคได้ประทานพระดำรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย(ผู้เจริญเมตตาภาวตาเป็นประจำ) หวังได้แน่นอนที่จะได้รับอานิสงส์ 11 ประการ ของเมตตาเจโตวิมุติ ที่ตนส้องเสพ(ทำให้ชำนาญ) แล้วทำให้เจริญขึ้นแล้วทำให้มากแล้วสั่งสมด้วยวสี 5 ประการดีแล้ว ทำให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้วฯ

             อานิสงส์ของการแผ่เมตตา พระพุทธองค์แสดงไว้ 11 ประการคือ
1.หลับเป็นสุข 
2.ตื่นเป็นสุข
3.ไม่ฝันร้าย
4.เป็นที่รักของมนุษย์
5.เป็นที่รักของอมนุษย์
6.เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
7.ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่อาจทำร้าย
8.เมื่อทำสมาธิจิตจะสงบไว
9.ไม่หลงตาย
10.ใบหน้าผ่องใส
11.ยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูง ก็จะบังเกิดในพรหมโลก
        จาก www.LC2U.com

คาถาบูชา เทวดานพเคราะห์ทุกองค์
     นโม เม สัพพะพุทธานัง สัพพัคคะหา จะเทวตา สุริโย จันโท ภุมโม พุโธ ครุ สุกโก ปมุญจะสิ โสโร ราหู จะ เกตุจะ สัพพะลาภา ภะวันตุเม.
     พุทโธ ธัมโม สังโฆจาติ เสฏเฐตัง รัตะนัตตะยัง เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะลาภา ภะวันตุเม สัพพะโรคา วินัสสันติ สัพพะโสตถี ภะวันตุเม.
     บทนี้สำหรับสวดบูชาเทวดาที่เป็นพระเคราะห์ทุกองค์หรือสวดบูชาดวงชะตาของตน ซึ่งเป็นดวงพิชัยสงครามที่ดีที่สุด หรือใช้สวดต่อจากสวดบูชาเทวดารักษาอายุแล้วก็ได้ จะป้องกันสารพัดทุกข์โศกโรคภัย เป็นการเจริญยศและลาภผลแต่ตนเอง.

ไทยรัฐเหนือฟ้าใต้บาดาล

ทำเลบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดูบ้านราคา 15.5 ล้านบาท
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
เว็บสำเร็จรูป
×